Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT

  • 23/07/2022 | 22:28 GMT+7
  • 15.280 lượt xem

Để chuẩn bị cho việc công bố điểm thi và các số liệu thống kê về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 vào lúc 0h00' ngày 24/7/2022 như kế hoạch, các bộ phận chuyên môn và các chuyên gia đã xem xét, phân tích đánh giá về các thống kê kết quả kỳ thi.

Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT

Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp của các tỉnh thành:
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Những thống kê và một số nhận định đầu tiên về kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
Một số nhận định của các chuyên gia:
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì cuộc họpThứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì cuộc họp

- Phổ điểm của các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân năm nay tương tự năm 2021, đặc biệt với môn Sinh học thì phổ điểm hai năm này gần như giống nhau.
- Cũng như năm 2021, môn Sinh học có số học sinh điểm dưới trung bình khá lớn đến 50,79% cần xét đến tâm lý học sinh ít đầu tư thời gian cho môn học ít tổ hợp xét tuyển Đại học.
- Phổ điểm môn Ngữ văn có "hình răng cưa" cũng như năm 2021 cho thấy việc chấm thi tự luận với điểm của mỗi câu nhiều điểm khó có "độ mịn" như chấm thi trắc nghiệm với thang điểm chia nhỏ hơn nhiều.
- Phổ điểm môn Lịch sử là thay đổi nhiều: nếu như năm 2021 đỉnh nghiêng về bên trái thì năm nay đỉnh nghiêng về bên phải - hai phổ điểm như hai hình đối xứng trục. Điều này có nguyên nhân từ đổi mới cách ra đề: không đi vào những con số chi tiết bắt học sinh phải thuộc mà yêu cầu học sinh nắm những ý nghĩa của sự kiện lịch sử nhiều hơn, đây là dấu hiệu tốt về sự thay đổi sau khi các chuyên gia cũng như dư luận phản ánh. Theo chiều hướng này, các thầy cô sẽ thuận lợi hơn trong việc tạo cho học sinh có hứng thú học tập bộ môn này.
Một số chuyên gia tham gia phân tích kết quả thiMột số chuyên gia tham gia phân tích kết quả thi
- Phổ điểm môn Ngoại ngữ đã "cải thiện" nhiều hơn năm 2021 khi không tạo thành "hình yên ngựa" với 2 điểm cực đại, nhưng vẫn còn "khúc lượn gồ lên" ở phía phải đỉnh ở khoảng điểm 8,2 đến 9 hơi nhô lên. Điều này chứng tỏ ngân hàng đề thi được chuẩn hoá tốt hơn. Các chuyên gia cho rằng nếu phân tích phổ điểm ở từng trường, từng khu vực sẽ có thể thấy ở những vùng mà thực tế đòi hỏi ngoại ngữ nhiều hơn (nhiều khu công nghiệp nước ngoài hay khu du lịch có nhiều khách nước ngoài) thì động cơ học ngoại ngữ của học sinh được thúc đẩy mạnh hơn.
- Môn Giáo dục công dân là môn có kết quả thi cao nhất nhưng số điểm 10 đã giảm nhiều. Phổ điểm năm nay tốt hơn năm trước. Đây cũng là môn mà độ chênh giữa điểm học bạ và điểm thi thấp nhất, một số tỉnh có điểm thi cao hơn điểm học bạ. Giải thích cho kết quả cao ở môn này, một số chuyên gia cho rằng chuẩn kiến thức kỹ năng có thể đang yêu cầu ở mức độ thấp, tuy nhiên cũng có ý kiến phân tích là để làm bài thi này, ngoài kiến thức trong chương trình còn có một phần quan trọng liên quan tới trải nghiệm và kỹ năng sống nên đây có thể là yếu tố để các em làm bài tốt.
- So với mục tiêu của một kỳ thi tốt nghiệp là đánh giá chuẩn kiến thức kỹ năng sau 12 năm phổ thông thì đề thi các môn ngày càng bám sát thực tế hơn, đặc biệt là các học sinh năm nay có thời gian học trực tuyến khá dài nên Bộ GD&ĐT cũng đã kịp thời điều chỉnh chương trình để giới hạn bớt những kiến thức mà sau này các em có thể tự bổ sung. Đánh giá chung là với sự nỗ lực của các UBND tỉnh/thành và của ngành giáo dục, chúng ta đã tổ chức thành công kỳ thi năm nay.

- Việc lệch nhiều giữa điểm trung bình học bạ và điểm thi ở một số địa phương chưa thay đổi nhiều theo chiều hướng tốt hơn mà vẫn như các năm trước. Năm nay môn Sinh học là môn có độ lệch giữa điểm thi và điểm học bạ nhiều nhất. Bộ GD&ĐT cần có những thống kê cụ thể hơn với từng trường THPT ở các Sở GD&ĐT để xem xét việc cho điểm học bạ có hiện tượng "cấy" điểm hay không? Cụ thể là những trường THPT nào còn đang diễn biến xấu về việc này. Đây cũng là cảnh tỉnh cho những trường Đại học đang xét điểm học bạ để tuyển sinh. Việc lệch nhiều này cũng cho thấy chúng ta cần kỳ thi này để biết những thực chất của việc dạy và học từng bộ môn ở các trường THPT để có những giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục bộ môn.
Phổ điểm tổ hợp của một số khối A, A1, D, B, C năm nay đã có phổ điểm cho các khoảng chia khác nhau. điểm khác nhau.

* Toán - Lý - Hóa (A): tập trung ở 21 – 26 điểm, những điểm cao trở lên ít hơn, điểm chuẩn khối này có thể cao hơn năm trước. Năm nay khó có nhiều điểm tối đa.

* Toán - Anh - Văn (D): tập trung ở 19 – 25 điểm, số học sinh điển cao trên 28 giảm hơn trước.

* Toán - Lý - Anh (A1): tập trung ở 19 – 24 điểm, điểm từ 29 có thấp hơn.

* Toán - Hóa - Sinh (B):  dải điểm cao từ 18 – 25, khoảng điểm 28 - 29 ít hơn trước.

* Văn - Sử - Địa (C) tập trung nhiều từ 18 – 23 điểm, không  có thí sinh nào cao hơn 29 điểm

Qua phân tích cụ thể có thể thấy: trong giai đoạn quá độ để đổi mới hình thức tuyển sinh Đại học thì kết quả kỳ thi tốt nghiệp năm nay phần nào cũng giúp các trường còn phụ thuộc vào kỳ thi này để xét tuyển. Tuy nhiên, thực tế cho thấy khi so thành tích học tập ở đại học thì những học sinh tuyển thẳng có học lực cao hơn hẳn những học sinh có điểm tốt nghiệp cao. Đây cũng là điều để các trường Đại học cần tự chủ để có hình thức tuyển sinh chất lượng hơn.
- Những địa phương lâu nay là đất học đã có điểm trung bình thi tốt nghiêp cao đồng đều ở nhiều môn. Với những địa phương mà điểm trung bình thi tốt nghiệp thấp cần được sự đầu tư tốt hơn để điểm thi trung bình của địa phương giảm khoảng cách với điểm trung bình toàn quốc.
 

 

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.

Đề thi mới nhất

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 8

Tống Phước Hiển

147 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 9

Tống Phước Hiển

104 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 6

Tống Phước Hiển

128 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 7

Tống Phước Hiển

112 lượt thi

Bài kiểm tra cuối kì II (Cuối năm)

Môn Toán học - Lớp 5

xtoan78

82 lượt thi

Xem thêm

Bài giảng mới nhất

Ghi số tự nhiên

Ghi số tự nhiên

Nguyễn Sáng

Toán học - Lớp 6

Xem thêm