Mức tiền xử phạt hành chính các vi phạm về thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

  • 01/10/2018 | 21:31 GMT+7
  • 4.954 lượt xem

Trong Dự thảo Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục đã dành hẳn một mục 6 để quy định rõ các mức phạt tiền với các vi phạm cụ thể về thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

Điều 21. Vi phạm quy định về thi

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi gây rối hoặc đe dọa dùng vũ lực ngăn cản người dự thi và người tổ chức thi, thanh tra thi, coi thi, chấm thi, phục vụ thi.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi thông tin sai sự thật về kỳ thi.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi làm mất bài thi.

4. Phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy chế thi theo các mức phạt sau đây:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi mang tài liệu, thông tin, vật dụng không được phép vào phòng thi, khu vực chấm thi;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi làm bài hộ thí sinh hoặc trợ giúp thí sinh làm bài;

c) Từ 3.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thi thay hoặc thi kèm người khác;

d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi viết thêm hoặc sửa chữa nội dung bài thi hoặc sửa điểm bài thi trái quy định hoặc nhập điểm vào máy vi tính không đúng với điểm thực tế của bài thi;

đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi đánh tráo bài thi hoặc lấy bài của thí sinh này giao cho thí sinh khác;

e) Từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức chấm thi sai quy định hoặc chấm thi không đúng hướng dẫn.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi làm lộ bí mật hoặc làm mất đề thi hoặc đưa đề thi ra ngoài trong thời gian thi hoặc đưa bài từ ngoài vào phòng thi trong giờ thí sinh làm bài.

6. Phạt tiền từ 3000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức ra đề thi không đúng quy định.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục tình trạng ban đầu đã bị thay đổi đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều này;

b) Buộc bảo đảm quyền lợi của thí sinh đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này.

Điều 22. Vi phạm quy định về tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học không đúng quy chế.

2. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức đánh giá khóa luận, đồ án tốt nghiệp, báo cáo thực hành tốt nghiệp, luận văn, luận án không đúng quy định về thành phần hội đồng hoặc chuyên môn của thành viên hội đồng hoặc điều kiện để được phép bảo vệ của người học.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi viết khóa luận, đồ án tốt nghiệp, báo cáo thực hành tốt nghiệp, luận văn, luận án thuê cho người khác hoặc thuê người khác viết khóa luận, luận văn, luận án cho mình.

4. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu khóa luận, đồ án tốt nghiệp, báo cáo thực hành tốt nghiệp, luận văn, luận án đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hủy bỏ kết quả thi, kết quả đánh giá môn học, kết quả bảo vệ luận văn, luận án đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi do hành vi vi phạm mà có được đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này.

BigSchool: Đối tượng thuộc phạm vi Nghị định có tác dụng được quy định:

Điều 2. Đối tượng bị xử phạt

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây viết tắt là tổ chức, cá nhân) thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này.

2. Tổ chức là đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này, bao gồm:

a) Cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở giáo dục thường xuyên; đại học, học viện, trường đại học; trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm, viện nghiên cứu khoa học được giao đào tạo trình độ tiến sĩ;

b) Cơ sở giáo dục không thuộc đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này và tổ chức không phải là cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; đào tạo chương trình cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp thuộc quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Trung tâm kiểm định giáo dục, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học và tổ chức thực hiện dịch vụ gắn với hoạt động giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là tổ chức dịch vụ giáo dục);

d) Doanh nghiệp xuất bản, sản xuất, cung ứng sách giáo khoa, giáo trình, thiết bị giáo dục;

đ) Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao.

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.

Đề thi mới nhất

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 8

Tống Phước Hiển

91 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 9

Tống Phước Hiển

79 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 6

Tống Phước Hiển

86 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 7

Tống Phước Hiển

84 lượt thi

Xem thêm