Làm thế nào để tìm kiếm bài giảng một cách nhanh nhất?

Tôi muốn tải bài giảng về máy tính thì làm thế nào?

Khi không xem được bài giảng tôi cần hỏi ai?