Sau thời gian bao lâu đề thi của tôi sẽ được duyệt?

Sau khi sửa đề thi, tôi phải chờ bao lâu để đề thi của tôi được duyệt lại?

BigSchool sẽ kiểm duyệt những nội dung gì?

Tiêu chí kiểm duyệt nội dung đưa lên BigSchool là gì?