Tôi phải vào đâu để xem được số lượt học sinh đã làm đề thi của mình?

Tôi có thể biết được những học sinh nào đã vào làm đề của mình hay không?

Tôi muốn tìm lại những đề thi mình đã tạo?

Tôi vào đâu để xem những bài giảng mình đã tạo?

Vào đâu để xem lớp học tôi đã tạo?