Tôi muốn xem con mình học những gì thì làm thế nào?

Tôi muốn xem kết quả thi của con mình thì vào đâu?