Dân chủ trong trường học sẽ được quy định cụ thể bởi Thông tư của Bộ GD&ĐT

  • 23/11/2019 | 13:33 GMT+7
  • 2.298 lượt xem

Nhiều giáo viên bức xúc với sự vi phạm dân chủ trong trường học. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng chỉ ra rằng, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ sở giáo dục đào tạo hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế chứ không tốt đẹp như trong các bản báo cáo.

Bộ GD&ĐT đã biên soạn Thông tư "Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập" và công bố để xin ý kiến trước khi ban hành chính thức. Thời gian xin ý kiến đến hết ngày 10/1/2020.
Trong phần Quy định chung đã nêu rõ phạm vi và đối tượng áp dụng:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập, bao gồm: trách nhiệm của người đứng đầu (Hiệu trưởng hoặc Giám đốc, sau đây gọi chung là Hiệu trưởng), nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động và người học trong việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục; những việc phải công khai để nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động và người học biết; những việc nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động và người học được bàn, được tham gia ý kiến trước khi Hiệu trưởng quyết định; những việc nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động và người học giám sát, kiểm tra; trách nhiệm của Hiệu trưởng, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.
  2. Thông tư này áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; trường chuyên biệt; cơ sở giáo dục thường xuyên; trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm; cơ sở giáo dục đại học.

Trách nhiệm của các đối tượng trong nhà trường cũng quy định cụ thể:

Điều 4. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

1. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng theo quy định của Luật Giáo dục và các quy định của pháp luật có liên quan.
2. Thực hiện dân chủ, công khai trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở giáo dục; trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động và người học theo quy định của pháp luật và Thông tư này.
3. Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới của cơ sở giáo dục.
4. Lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động và người học. Khi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động, người học đăng ký được gặp và có nội dung, lý do cụ thể phải bố trí thời gian thích hợp để gặp và trao đổi.
5. 
Chỉ đạo việc cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tài liệu, cách thức tổ chức thực hiện, trách nhiệm thực hiện và trách nhiệm giải trình những nội dung công việc trong cơ sở giáo dục quy định tại Điều 7, Điều 9 của Thông tư này, trừ những tài liệu mật theo quy định của pháp luật.

6. Chỉ đạo, xem xét, xử lý kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động, người học và kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân của cơ sở giáo dục; kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.

7. Chỉ đạo, xem xét, xử lý kịp thời người có hành vi cản trở việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục và người có hành vi trả thù, trù dập nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động và người học, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định của pháp luật.
8. Gương mẫu, đi đầu trong việc đấu tranh phòng chống những biểu hiện cửa quyền, sách nhiễu, thành kiến, trù dập, giấu giếm, bưng bít, làm sai lệch sự thật, làm trái nguyên tắc và những biểu hiện không dân chủ khác trong cơ sở giáo dục.

9. Phối hợp với Công đoàn cơ sở giáo dục tổ chức hội nghị viên chức, người lao động của cơ sở giáo dục mỗi năm một lần vào đầu năm học theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định khác có liên quan.

Điều 5. Trách nhiệm của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động

1. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ sở giáo dục; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức nhà giáo, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp.

2. Đóng góp ý kiến trong hoạt động của cơ sở giáo dục; ý kiến đối với Hiệu trưởng để xây dựng nội bộ cơ sở giáo dục trong sạch, vững mạnh. Các ý kiến đề xuất nếu khác với ý kiến của người phụ trách trực tiếp thì vẫn phải chấp hành sự chỉ đạo và hướng dẫn của người phụ trách trực tiếp, đồng thời có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Dự thảo cũng ghi rõ những việc Hiệu trưởng phải công khai:

Điều 6. Những việc phải công khai

1. Những việc Hiệu trưởng phải công khai để nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động biết:
a) Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động của cơ sở giáo dục;
b) Các nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục;
c) Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần của cơ sở giáo dục; kế hoạch, đề án, dự án, chiến lược định hướng phát triển của cơ sở giáo dục;
d) Kinh phí hoạt động hằng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác; quyết toán kinh phí hằng năm của cơ sở giáo dục; tài sản, trang thiết bị của cơ sở giáo dục; kết quả kiểm toán;
đ) Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng; quyết định bổ nhiệm, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí làm việc, đi công tác nước ngoài, giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, thăng hạng, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động; việc đánh giá, xếp loại, hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc;
e) Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ sở giáo dục đã được kết luận; bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật;
g) Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ sở giáo dục;
h) Kết quả tiếp thu ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hiệu trưởng đưa ra lấy ý kiến nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động quy định tại Điều 8 của Thông tư này;
i) Văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên liên quan đến công việc của cơ sở giáo dục.

2. Những việc phải công khai để người học, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội tham gia giám sát, đánh giá cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật
a) Những việc được quy định tại Điều 4, 5, 6, 7 Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
b) Tất cả các quy định của cơ sở giáo dục liên quan đến việc học tập của người học theo quy định của pháp luật; 
c) Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục.

BigSchool: Các bạn có thể tải nguyên văn Dự thảo để xem chi tiết và đầy đủ hơn. Mọi thông tin xin gửi về: Vụ Tổ chức Cán bộ; số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

 

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.

Đề thi mới nhất

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 8

Tống Phước Hiển

133 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 9

Tống Phước Hiển

102 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 6

Tống Phước Hiển

125 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 7

Tống Phước Hiển

94 lượt thi

Bài kiểm tra cuối kì II (Cuối năm)

Môn Toán học - Lớp 5

xtoan78

61 lượt thi

Xem thêm

Bài giảng mới nhất

Ghi số tự nhiên

Ghi số tự nhiên

Nguyễn Sáng

Toán học - Lớp 6

Xem thêm