Chính phủ ban hành quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

  • 02/08/2021 | 21:01 GMT+7
  • 6.672 lượt xem

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. Nghị định quy định rõ thời gian tính hưởng, thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên, mức phụ cấp, cách tính phụ cấp thâm niên.

Theo đó, thời gian tính phụ cấp thâm niên gồm thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập.

Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có).

Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên gồm: Thời gian tập sự; thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên. Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định. Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Đối với mức phụ cấp thâm niên, Nghị định này cũng quy định cụ thể: nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Các địa phương, cơ sở giáo dục công lập đã thực hiện chi trả chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo từ ngày 1/7/2020 đến nay, thì tiếp tục thực hiện theo Nghị định này.

Nhà giáo đang giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập vẫn giữ ngạch viên chức ngành giáo dục, đào tạo (có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) mà chưa được chuyển xếp sang chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (mã số V07), chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (mã số V09) thì vẫn được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định tại Nghị định này.

Ông Vũ Minh Đức – Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý Giáo dục (Bộ GD&ĐT)Ông Vũ Minh Đức – Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý Giáo dục (Bộ GD&ĐT)

Xin các bạn quan tâm xem thêm phỏng vấn của phóng viên báo Giáo dục & Thời đại với Ông Vũ Minh Đức – Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý Giáo dục (Bộ GD&ĐT):

- Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. Theo ông, đâu là điểm nhấn của Nghị định này?

- Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020 đã bãi bỏ Luật Giáo dục 2005. Theo Luật Giáo dục năm 2019, chính sách tiền lương đối với nhà giáo không còn quy định về chế độ phụ cấp thâm niên. Việc ban hành Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo, nhằm tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo trong thời gian chưa thực hiện chính sách tiền lương mới. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và Bộ GD&ĐT đối với đội ngũ các thầy cô giáo.

Nghị định được xây dựng trên cơ sở: Kế thừa các quy định đã được thực hiện ổn định, không có vướng mắc trong thực tiễn của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 và Thông tư liên tịch số 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 20/11/2015.

Các quy định của Nghị định không làm phát sinh thêm đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP. Đồng thời, bảo đảm tính toàn diện, khả thi, phù hợp với thực tiễn, thiết thực; tạo hành lang pháp lý để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

- Tới đây, sẽ triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức; trong đó có đội ngũ nhà giáo. Vậy việc xây dựng và ban hành Nghị định 77/2021/NĐ-CP có cần thiết – thưa ông?

- Nội dung cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động sẽ bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu) và dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2020.

Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19, Chính phủ đã trình cấp có thẩm quyền lùi thời điểm thực hiện chính sách tiền lương mới đến ngày 1/7/2022. Vì vậy, việc ban hành Nghị định số 77/2021/NĐ-CP của Chính phủ nhằm tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo cho đến khi thực hiện chính sách tiền lương mới.

- Như vậy, điều này đồng nghĩa với việc: Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, phụ cấp thâm niên nhà giáo cũng sẽ được bãi bỏ. Vậy điều này có thiệt thòi cho nhà giáo?

- Chính sách tiền lương mới theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW sẽ tiếp tục áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động; phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

Ngoài ra, sẽ gộp phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề) áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước (giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,...). Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Khi thực hiện Chính sách tiền lương mới theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW sẽ bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Việc ban hành hệ thống bảng lương mới sẽ theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo và sẽ thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, gồm: 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã; 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo

Như vậy, khi thực hiện chính sách tiền lương mới thì lương của nhà giáo không thấp hơn mức lương hiện hưởng. Vì thế, thầy, cô giáo yên tâm công tác và dành hết tình yêu, tâm huyết để có những tiết dạy sáng tạo, hấp dẫn học trò.

Xin cảm ơn ông!

Nguồn: Bộ GD&ĐT, Báo GD&TĐ

Tệp tin liên quan:

Nghị định 77/2021/NĐ-CP

Ý kiến bạn đọc:

Bạn hãy Đăng nhập để gửi ý kiến của mình.

Đề thi mới nhất

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 8

Tống Phước Hiển

149 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 9

Tống Phước Hiển

104 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 6

Tống Phước Hiển

129 lượt thi

Toán học & kết nối tuần 3

Môn Toán học - Lớp 7

Tống Phước Hiển

113 lượt thi

Bài kiểm tra cuối kì II (Cuối năm)

Môn Toán học - Lớp 5

xtoan78

83 lượt thi

Xem thêm

Bài giảng mới nhất

Ghi số tự nhiên

Ghi số tự nhiên

Nguyễn Sáng

Toán học - Lớp 6

Xem thêm