Bảng xếp hạng học sinh và ý nghĩa của nó


Bảng xếp hạng học sinh được xây dựng dựa trên mức độ chuyên cần của mỗi học sinh khi tham gia vào hệ thống.

Hiện nay, trên Bigschool, học sinh được xếp hạng dựa vào mức độ chuyên cần khi tham gia vào hệ thống. Mỗi học sinh sẽ được tính điểm chuyên cần, theo đó, số điểm chuyên cần bằng số lượt học bài giảng của học sinh, học sinh có số lượt học càng lớn thì có thứ hạng càng cao trên bảng xếp hạng và ngược lại.

Bảng xếp hạng được lập hằng tháng, có hai dạng cơ bản là dạng chung cho tất cả các môn và dạng cho từng môn học. Đây vừa là hình thức biểu dương những học sinh chuyên cần, vừa là cơ sở để mỗi học sinh đánh giá lại mức độ tích cực khi tham gia hệ thống, từ đó có những động thái thay đổi cho phù hợp.