30 giây quảng cáo về Hà Nội trên CNN


Vừa qua trên Truyền hình CNN, xuất hiện 30 giây quảng cáo về Hà Nội - Trái tim của Việt Nam. Bạn xem thử nhé!